Rok 2010 bol OSN vyhlásený za Medzinárodný rok biodiverzity, jeho hlavnou myšlienkou je „Biodiverzita je život – Biodiverzita je náš život“. Tento rok je oslavou života na Zemi a významu biologickej rôznorodosti pre náš život.

Park tmavej oblohy Poloniny je vyhlásený pri príležitosti Medzinárodného roku biodiverzity 2010.

Biodiverzita, to je život – Biodiverzita, to je náš život

Organizácia Spojených národov vyhlásila Medzinárodný rok biodiverzity, ktorý je oslavou života na Zemi a hodnoty biodiverzity pre náš život. Je výzvou pre celý svet, aby v roku 2010 prijal opatrenia na zachovanie diverzity života na Zemi – biodiverzity.

Pojem biologickej diverzity je známy vďaka atraktívnym zobrazeniam zvierat a rastlín. Avšak zásadné úlohy, ktoré biodiverzita zohráva v ľudskom bytí a udržiavaní života na Zemi, sú menej známe. UNESCO chce prostredníctvom vied, a to najmä prírodných, spoločenských a humanitných, ako aj prostredníctvom kultúry a jej rozmanitosti vo vzdelávaní a komunikácii riešiť multidisciplinárnym prístupom príčiny hlbokej erózie a úbytku biologickej diverzity, ku ktorej dochádza vďaka neudržateľnému rozvoju.

Tieto disciplíny sú životne dôležité pre predefinovanie nášho prístupu, pokiaľ ide o zachovanie biologickej diverzity. Iba vtedy, keď sa ľudia dozvedia o ústrednej úlohe biologickej rozmanitosti v ich živote, môžu pristúpiť k jej zachovaniu a trvalo udržateľnému a vyváženému využívaniu. Kvôli všetkým týmto dôvodom sa UNESCO považuje za jedného z hlavných aktérov realizácie tohto Medzinárodného roka biodiverzity (IYB).

Medzinárodný rok biodiverzity vyhlásila OSN a vytýčila ciele biodiverzity 2010 v snahe výrazne znížiť mieru straty biodiverzity.

Organizácia UNESCO sa pripojila k Dohovoru o biologickej diverzite, ktorý koordinuje Medzinárodný rok biodiverzity v rámci OSN i v rámci ďalších agentúr OSN a medzinárodných a vnútroštátnych partnerov, aby sa IYB stal  účinným  nástrojom na presadenie zachovania biodiverzity, aby sa zaplnili medzery v našom poznaní v tejto oblasti a aby sa podporili ďalšie medzinárodné aktivity v oblasti trvalo udržateľného využívania biodiverzity.

Zdroj: www.vedatechnika.skшумоизоляционные пластиковые дверигазовое отопление для частного домасиний макияж