Legislatíva

Účinné zákony regulujúce svetelné znečistenie platia v Slovinsku, v talianskom regióne Lombardia, na Kanárskych ostrovoch, v Katalánsku, v niektorých štátoch USA (Connecticut, Rhode Island), niekde sa plne clonené svietidlá používajú na osvetľovanie komunikácií už desaťročia (Washington, Kalifornia). Správnym smerom sa vybrali aj niektoré mestá v Chile, v Európe je mnoho správne osvetlených miest vo Švajčiarsku. Skvelým príkladom vhodnej rekonštrukcie verejného osvetlenia je Calgary v Kanade. Toto vyše miliónové mesto vymenilo v roku 2001 všetkých 49 000 svietidiel. Všetky svietidlá majú ploché spodné kryty, neoslňujú , a aj pri rastúcich cenách energie bola návratnosť investície len 6 rokov. Úspora za energiu je 2,1 milióna USD.

Slovensko

V Slovenskej republike doposiaľ neexistuje zákon o svetelnom znečistení.
Veľmi čiastočne to rieši „Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o limitných hodnotách optického žiarenia a požiadavkách na objektivizáciu optického žiarenia v životnom prostredí” (539/2007 Z. z.), ktorá rušivé svetlo definuje (§ 2 ods. b) ako: „rušivé svetlo je svetlo zo zdrojov umelého svetla vo vonkajšom prostredí okrem svetla z dopravných prostriedkov a okrem svetla z verejného osvetlenia, ktoré po dopade na vonkajšiu plochu osvetľovacieho otvoru obytnej miestnosti svojím pôsobením subjektívne obťažuje užívateľov
obytnej miestnosti”.

Obťažovanie svetlom rieši aj Občiansky zákonník (40/1964 Zb.) v § 127 ods. (1):
„Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. … nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením… ”.

Česká republika

Prvý celoštátny zákon regulujúci vonkajšie osvetlenie prijala Česká republika v roku 2002 (zákon o ochrane ovzdušia č. 86/2002). Prijatie tohto zákona s a stretlo vo svete s veľmi pozitívnym ohlasom. Vykonávacie predpisy však vládou prijaté neboli a v roku 2004 bola dokonca schválená novela, ktorá zmiernila podmienky pre verejné osvetlenie.

Kanárske ostrovy (Španielsko)

Už v roku 1988 prijala Španielska vláda zákon, ktorý na stal vzorom pre ďalšie mestá, regióny či štáty. V tomto turistickom raji dokázali zladiť požiadavky vhodného osvetlenia s ochranou nočnej oblohy. Jedným z dôvodov bol aj fakt, že sa tu nachádzajú významné astronomické observatóriá.

Lombardia (Taliansko)

V severotalianskej provincii Lombardia bol v roku 2000 prijatý regionálny zákon regulujúci vonkajšie osvetlenie, ktorého účelom je nielen úspora elektrickej energie ale aj ochrana vedeckého výskumu a popularizácie astronómie. Na základe kladných ohlasov obyvateľstva bol zákon v roku 2004 ešte sprísnený.

Katalánsko (Španielsko)

Autonómna oblasť severovýchodného Španielska prijala v roku 2001 zákon zamedzujúci svetelnému znečisteniu. Je to aj výsledok aktivít ochrancov prírody. Usporili 30 % elektrickej energie, poklesla kriminalita, s clonenými svietidlami sú ľudia veľmi spokojní.

Slovinsko

27. augusta 2007 bol v Slovinsku prijatý celoštátny zákon, ktorý účinne reguluje vonkajšie osvetľovanie s cieľom redukcie nákladov na spotrebu elektrickej energie, ale aj ochranu nočného prostredia pred nežiaducimi účinkami svetla. Osvetlenie bude v Slovinsku plne v súlade so zákonom do roku 2017 a pri dvojmiliónovej populácii sa ročne ušetrí za elektrinu 10 miliónov Eur.

ноутбук из сшабесплатно смс мегафонтоп телефонов